งานมหกรรมสุขภาพ วันที่ 18 – 20 มกราคม 2567 (พิษณุโลก)

มหกรรมสุขภาพ 18-20 มกราคม 2567

มหกรรมสุขภาพ วันที่ 18 – 20 มกราคม 2567

MED NU HEALTH EXPO 2024
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพที่ดี

ณ KNECC เคเน็ก-ศูนย์แสดงนิทรรศการ และการจัดประชุมฯ พิษณุโลก